มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering Technology) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฏีและทักษะในด้านปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการนำความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  2  แขนง
    - แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล  MDET(M)
    - แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล  MDET(D)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ TDET(P)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ MtET  
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ PoET

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (เทียบโอน)

 • แขนงวิชาแม่พิมพ์พลาสติก  TDET(P)-2R
 • แขนงวิชาแม่พิมพ์โลหะ  TDET(D)-2RS
 • แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล MDET(M)-2R11
 • แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล MDET(D)-2R11

หลักสูตรปริญญาโท อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (อส.ม.) ต่อเนื่อง

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล–ออกแบบแม่พิมพ์) MDT/TDT
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ MtT

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม)

 • กลุ่มวิชาด้านการออกแบบและการสร้างเครื่องจักรกล
 • กลุ่มวิชาด้านการออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์
 • กลุ่มวิชาด้านแมคคาทรอนิกส์
 • กลุ่มวิชาด้านกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์
 • กลุ่มวิชาด้านกลศาสตร์การคำนวณ