มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หรือที่รู้จักกันในนาม CvET (Civil and Environmental Engineering Technology) เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง เรามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนยีการก่อสร้าง และศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง 
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี  148 หน่วยกิต

จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง  ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์) ส-อา (18.00 – 21.00 น.) 35,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)