มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (Department of Electrical Engineering Technology) เป็นภาควิชาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีทำการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PnET) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PNT) ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุมในเครื่องจักร กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษาทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการได้ โดยการเรียนการสอนจะให้ความสำคัญทั้งเชิงทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิต คิดเป็น ทำเป็น เน้นความรู้เฉพาะทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สำหรับระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE)  เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของผู้เรียนในหลากหลายสาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติจริง นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวยังสอดคล้องกับวิศวกรที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมด้วย ผลลัพธ์ของหลักสูตรคือการแนะแนวทางในการสร้างทักษะด้านวิศวกรรมและทักษะการเป็นผู้นำแก่ผู้เรียน
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ภาษาไทย) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์กำลัง) ภาคปกติ 147 หน่วยกิต (ปริญญานิพนธ์)
 

จ-ศ. (09.00 – 16.00)

19,000 บาท (ประมาณ)
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- (อิเล็กทรอนิกส์กำลัง)
- (ควบคุม)
ภาคสมทบ 147 หน่วยกิต (ปริญญานิพนธ์)
 

จ-ศ. (09.00 – 16.00)

29,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) 3 ปี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ภาษาไทย) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์กำลัง) ภาคปกติ 123 หน่วยกิต (ปริญญานิพนธ์)
 

จ-ศ. (09.00 – 16.00)

29,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง 2-3 ปี 

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 ปี (ภาษาไทย) ภาคปกติ 86 หน่วยกิต (ปริญญานิพนธ์)
 

จ-ศ. (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 ปี (ภาษาไทย) ภาคปกติ 86 หน่วยกิต (ปริญญานิพนธ์)
 

จ-ศ. (17.00 – 20.00 น.)
ส (08.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (ภาษาไทย) ภาคปกติ 39 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ. (16.00 – 21.00 น.)
ส (08.00 - 16.00 น.)

17,000 บาท (ประมาณ)