มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอน 3 สาขา ได้แก่ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกล และสาขาโยธา (โปรแกรมภาษาไทย, โปรแกรมภาษาอังกฤษ) โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญในงานปฏิบัติ เสริมสร้างประสบการณ์ทางเทคนิค ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่มีความสำคัญสำหรับนักเรียนนำไปใช้ศึกษาต่อระดับในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ไม่รับสอบเทียบ ม.3) โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 - ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนการแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  (ปพ.1:3)  เท่านั้น
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาเครื่องกล (ภาษาไทย) 131 หน่วยกิต

จ-ศ (08.00 – 18.00 น.)

18,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาเครื่องกล (ภาษาอังกฤษ) 131 หน่วยกิต จ-ศ (08.00 – 18.00 น.) 55,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย) 131 หน่วยกิต จ-ศ (09.00 – 18.00 น.) 18,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาอังกฤษ)  131 หน่วยกิต จ-ศ (09.00 – 18.00 น.) 55,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาโยธา (ภาษาไทย) 131 หน่วยกิต จ-ศ (09.00 – 18.00 น.) 18,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาโยธา (อังกฤษ) 131 หน่วยกิต จ-ศ (09.00 – 18.00 น.) 55,000 บาท (เหมาจ่าย)
ทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ (รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน)
-     ประเภทเรียนดี
-     ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
-     ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน