มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เดิมเป็นเพียงแผนกวิชาเทคโนโลยีการเชื่อมสังกัดอยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ต่อมาได้จัดตั้งเป็นโครงการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ในปี พ.ศ.2548 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2549  เพื่อเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม และหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม โดยมีรูปแบบการศึกษามุ่งเน้นทางการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านกระบวนการเชื่อม เทคโนโลยีด้านการเชื่อม เครื่องมือ  การตรวจสอบงานเชื่อม และควบคุมคุณภาพควบคู่ไปกับคุณธรรม  เดิมภาควิชาเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 4 ห้อง ห้องเรียนละ 30 คน  โดยมีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง 2-3 ปี 

เทคโนโลยีการเชื่อม

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 2 ปี

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม