มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะจากภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) โดยสภาสถาบันได้ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2545 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ สำนักงานคณบดี และศูนย์วิจัยและพัฒนาทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ โดยมีภารกิจหลักคือ 1) บริหารจัดการและรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ 2) ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ประยุกต์ในหลักสูตรต่อไปนี้
 

หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาภาษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (ภาษาอังกฤษ)
 

ภาควิชามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาควิชามนุษยศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย)