มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิต  การแปรรูป  และการควบคุมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร การบำบัดมลพิษและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม