มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บริการการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการใช้ความรู้ทางด้านพันธุวิศวกรรมในการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์และสารสกัดจากธรรมชาติ และพัฒนาวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพโดยมุ่งเน้นการใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ