มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เน้นการเรียนการสอน ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ เพื่อให้ สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ "คิดเป็น ทำเป็น" ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการจริง และส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์