มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมเคมี สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเคมีอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของการวางแผนและการคิดอย่างเป็นระบบ  มีวินัยและความรับผิดชอบ สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีอุตสาหกรรมในการทำวิจัย ทำให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาการและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาคปกติ 142 หน่วยกิต (ปริญญานิพนธ์)

จ-ศ

19,000 บาท (ประมาณ)
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  ภาคปกติ 142 หน่วยกิต (สหกิจศึกษา)

จ-ศ

19,000 บาท (ประมาณ)
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาคสมทบพิเศษ 142 หน่วยกิต (ปริญญานิพนธ์)

จ-ศ

29,000 บาท (ประมาณ)
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาคสมทบพิเศษ 142 หน่วยกิต (สหกิจศึกษา)

จ-ศ

29,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ.) 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)
 

จ-ศ

7,500 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  ภาคปกติ 48 หน่วยกิต (ดุษฎีนิพนธ์)

จ-ศ

10,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  ภาคปกติ 72 หน่วยกิต (ดุษฎีนิพนธ์)

จ-ศ

10,000 บาท (ประมาณ)

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  1. ระดับปริญญาโท 10 ทุนต่อปี (ทุนเต็ม) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. ระดับปริญญาโท 10 ทุนต่อปี (ทุนครึ่ง) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือดุลยพินิจของภาควิชา
  3. ระดับปริญญาเอก 5 ทุนต่อปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
ระยะเวลาการให้ทุน หลักสูตรปริญญาโท 3 ปี และหลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)