มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มุ่งมั่นให้ ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ  เน้นการฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถ ออกแบบวิเคราะห์พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  ทั้งทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์  ฟิสิกส์อุตสาหกรรม  อุปกรณ์การแพทย์ ฟิสิกส์วิศวกรรมและวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยภาควิชามุ่งหวังให้ บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างครอบคลุมทั้งงานภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (2 ภาษา) 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์