มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ บริการการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งผลิตงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ ที่ประยุกต์ใช้ได้จริง ในหลากหลายด้าน เช่น การเงินการธนาคาร การพัฒนาซอฟแวร์ ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอด เป็นกำลังหลักในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมดังคำว่า “ภาควิชาคณิตศาสตร์สร้างองค์ความรู้ มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ได้จริง
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ)