มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หรือ BMS (Bachelor of Business Administration Program in Manufacturing and Service Industry Management) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้สามารถ คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบการผลิต ตลอดจน สามารถบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับสถานการณ์จริง เพื่อตอบสนองการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว บนพื้นฐานของการเติบโตในภาคธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (BMS)
ภาคปกติ 134 หน่วยกิต 
(8 ภาคการเรียน)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

25,000 บาท 
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรเทียบโอน)
สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน (BMSs)
ภาคพิเศษ 104 หน่วยกิต
(5 ภาคการเรียน)

จ-ศ (17.00 – 20.00 น.)
ส (09.00 - 16.00 น.)

27,000 บาท 
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรเทียบโอน)
สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน (BMSx)
ภาคพิเศษ 85 หน่วยกิต
(4 ภาคการเรียน)

จ-ศ (17.00 – 20.00 น.)
ส (09.00 - 16.00 น.)

29,000 บาท 
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
(หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ที่ผ่านโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิค
ขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมันหรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยี
หรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) (BMSm)
ภาคพิเศษ 46 หน่วยกิต
(3 ภาคการเรียน)

ส-อา (09.00 – 16.00 น.)

29,000 บาท