มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพื่อนําไปประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ รวมทั้งการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อการแข่งขันกับต่างประเทศอันส่งผลต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 149 หน่วยกิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 146 หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.) 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 36 หน่วยกิต

จ-ศ (09:00 – 16:00 น.)
ส-อา (09:00 – 16:00 น.)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ทุนโครงการสมทบพิเศษ
  • ทุนขาดแคลน
  • ทุนเรียนดี