มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Digital Network and Information Security Management : DNS) หรือที่รู้จักในนาม DNS (Digital Network and Information Security Management) เป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ภาษาไทย) ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (การค้นคว้าอิสระ) จ-ศ (18.00 – 21.00 น.) 45,000 บาท (เหมาจ่าย)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (การค้นคว้าอิสระ) ส-อา (09.00 – 16.00 น.) 45,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ภาษาไทย) ภาคปกติ 48 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

35,000 บาท (ประมาณ)
ภาคพิเศษ 48 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (18.00 – 21.00 น.)

100,000 บาท (เหมาจ่าย)
ภาคพิเศษ 48 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

ส-อา (09.00 – 16.00 น.)

100,000 บาท (เหมาจ่าย)