มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยระดับปริญญาตรีมี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม(ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)  และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม(ภาษาไทย) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล จะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเริ่มให้ความรู้ด้านไอที ด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านธุรกิจ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และด้านการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความรู้สู่การสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล สอดคล้องนโยบายประเทศไทย 4.0 และยังสามารถทำงานกับองค์กรระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี นักศึกษาจะสามารถความต้องการของระบบไอทีจากโจทย์ในองค์กรหรือทางธุรกิจ นำสู่การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ครบถ้วนตามความต้องการ และการพัฒนาระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่วนในหลักสูตรระดับบัณฑิตโทและเอก จะเน้นการวิจัยสู่การประยุกต์ใช้งาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การทำเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ และอื่น ๆ อีกมากมาย หลักสูตรด้านสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลกลุ่มเมฆ การเรียนรู้ของเครื่องเชิงลึก หลักสูตรทั้งหมดจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้ การจัดการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติผ่านการทำงานกลุ่ม และการวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฺB.Sc.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ 129 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

45,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม (ภาษาไทย) ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (การค้นคว้าอิสระ) จ-ศ (09.00 – 16.00 น.) 45,000 บาท (เหมาจ่าย)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (การค้นคว้าอิสระ) จ-ศ (18.00 – 21.00 น.) 45,000 บาท (เหมาจ่าย)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (การค้นคว้าอิสระ) ส-อา (09.00 – 16.00 น.) 45,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์) จ-ศ (18.00 – 21.00 น.) 60,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม (ภาษาไทย) ภาคปกติ 48 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

45,000 บาท (ประมาณ)
ภาคปกติ 48 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์) ส-อา (09.00 – 16.00 น.) 100,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) ภาคพิเศษ 48 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์) จ-ศ (18.00 – 21.00 น.) 60,000 บาท (เหมาจ่าย)