มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาและการขยายการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) โดยเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2530 ต่อมาในปีการศึกษา 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาในปีการศึกษา 2540 ต่อมาปี พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาขึ้นใหม่ โดยมี 2 แขนงวิชา คือ บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนในด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ทั้งนี้ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาดำเนินงานโดยยึดตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555  ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา แขนงวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และแขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  โดยเริ่มรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

ในปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งทั้งสองหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเริ่มรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
 

หลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ภาษาไทย) ภาคปกติ 36 หน่วยกิต 

จ-ศ (17.00 – 20.00 น.)

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ภาษาไทย) ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต  ส-อา (09.00 – 16.00 น.)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 3 ปี

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน
แขนงวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  ภาคปกติ 54 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

แขนงวิชาวิจัยและพัฒนา ภาคปกติ 54 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)