มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2523 ในสังกัดคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2523 ต่อมาในปี 2549 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ได้ดำเนินการขยายต่อยอดการศึกษาอีกครั้ง โดยการเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ปัจจุบัน ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีมีการจัดการศึกษาผลิตบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับ ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
 

หลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (ภาษาไทย) ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

16,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (ภาษาไทย) ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (สารนิพนธ์)

จ-ศ (18.00 – 21.00 น.)
ส-อา (09.00 - 16.00 น.)

35,000 บาท (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาษาไทย) ภาคพิเศษ 54 หน่วยกิต (สารนิพนธ์) ส-อา (09.00 – 16.00 น.) 100,000 บาท (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (ภาษาไทย) ภาคปกติ 54 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

20,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)