มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานระดับคณะได้รับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534  เป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงและร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในประเทศอุตสาหกรรมมาเผยแพร่ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 
   สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรของ สพอ. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยให้มีการแบ่งหน่วยงาน ดังนี้
 
  1. สำนักงานผู้อำนวยการ
  1. ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
  1. ฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ
  1. ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
  1. ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
 

   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
     1. เพื่อนำเอาทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และกำลังคนที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
     2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมของประเทศ
     3. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาทั้งที่ดำเนินการเองภายในสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากแหล่งอื่นๆ ทั้งภายในภายนอกและต่างประเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และอุตสาหกรรมของประเทศ
     4. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างรัฐบาล และเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมที่เหมาะสมของประเทศ
     5. เพื่อให้เป็นศูนย์วิจัยในการวิเคราะห์ ปัญหากำลังคนสำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมในแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อ ๆ ไป
     6. เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติของนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   ตัวอย่างกิจกรรม การจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ โครงการอบรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงาน ฯลฯ

itdi1-(1).JPG