มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

     สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
 

1.JPG
1. ด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
 ดำเนินการจัดทำแผนการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ จัดทำหลักสูตรอบรม สัมมนา เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน เก็บรวบรวมต้นแบบสื่อการเรียนการสอน ควบคุมและจัดทำบัญชีต้นแบบสื่อการเรียนการสอน ดำเนินงานออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์.
 

2.JPG
2. ด้านการวิจัยและพัฒนา
 ดำเนินการออกแบบพัฒนาและดำเนินการวิจัยทางอาชีวศึกษา เช่น การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรวิธีสอนสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารการศึกษาและระบบอาชีวศึกษา อีกทั้งยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในการรวบรวมและบริการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนประเมินผลการอบรม/สัมมนา
 

3.JPG
3. ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ดำเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับหน่วยงานภายนอกรวมถึงติดตามผลการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์และพัฒนางานในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ติดตาม และประเมินผล ให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้อง

4.JPG
4. ด้านการบริการวิชาการ
ดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อด้านโสตทัศน์สาขาวิชาต่าง ๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษา ดำเนินงานด้านการจัดทำบทเรียนออนไลน์ หรือสื่ออีเลิร์นนิง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โยธาและอื่น ๆ รวมถึงจัดการความรู้ งานบริภัณฑ์ห้องสมุดเพื่อการศึกษา เป็นต้น

5.JPG 
5. ด้านการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ดำเนินการรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)