มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบการบริหารและกำหนดนโยบายการวิจัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมกิจกรรมวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยฯ   มีมติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550

 
stri1.JPG

ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

stri2.JPG

พัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางในด้านการวิจัย รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ในการใช้ห้องปฏิบัติการ ชุดทดลองและชุดปฏิบัติการ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัย ไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์โดยการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม หรือ นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน  

stri3-(1).jpg

 

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์

บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา ไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์โดยการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม หรือ นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน