มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อุทยานเทคโนโลยี มจพ.
อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB Techno Park)
เป็นหน่วยงานกลาง (One Stop Service) ที่เป็นศูนย์รวมประสานงานการให้บริการวิชาการ งานวิจัยระดับสูง และพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นศูนย์รวมประสานงานการให้บริการวิชาการ งานวิจัยระดับสูง ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะพันธมิตรอุตสาหกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 6 คลัสเตอร์ 25 ศูนย์ปฏิบัติการ 1 สถาบัน และ 1 หลักสูตร

1. อุทยานเทคโนโลยี มจพ.กรุงเทพฯ ประกอบด้วย
     1) สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ คลัสเตอร์นวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
     2) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอากาศยานและการป้องกันประเทศ
     3) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเรดาห์ คลัสเตอร์นวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีขั้นสูง
     4) ศูนย์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
     5) ศูนย์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและนวัตกรรมดิจิทัล
     6) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์
     7) ศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมไร้สายล้ำหน้ายุค 5G คลัสเตอร์นวัตกรรมระบบขนส่งสมัยใหม่
     8) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่
     9) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบราง คลัสเตอร์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ BCG
     10) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
     11) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีชีวภาพ
     12) ศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
     13) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม คลัสเตอร์พัฒนากำลังคนและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
     14) ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน (CRDC)
     15) ศูนย์ปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
     16) ศูนย์พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมครบวงจร

2. อุทยานเทคโนโลยี มจพ.ปราจีนบุรี ประกอบด้วย
     1) ศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูง
     2) ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบยานยนต์
     3) ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและเส้นใยเชิงวิศวกรรม               
     4) ศูนย์ให้คำปรึกษาการต่อยอดเชิงธุรกิจ

3. อุทยานเทคโนโลยี มจพ.ระยอง ประกอบด้วย
     1) ศูนย์ปฏิบัติการวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
     2) ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
     3) ศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม Co-Working Space
     4) ศูนย์ปฏิบัติการบ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC
     5) ศูนย์ประสานงาน EEC ภาคตะวันออก มจพ.วิทยาเขตระยอง
     6) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ

Website : http://technopark.kmutnb.ac.th
 

* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 ก.ย. 2566