มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM)
ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM)

ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM)  สังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ( Computer-aided Design and Construction Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ด้านการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ที่เป็นการผสมผสานศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บัณฑิตสามารถ “ทำงานได้ตลอดวงจรของงานก่อสร้าง” ตั้งแต่การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบโครงสร้าง การประมาณราคา การวางแผนงาน การตรวจสอบและการควบคุมงาน การประเมินโครงการก่อสร้าง 

ความรู้และความสามารถของบัณฑิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง  
  • มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางศึกษาทั่วไปและความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชี มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงมีความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการทำงาน
  • มีความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านการก่อสร้างร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา วางแผนและบริหารงานก่อสร้าง
  • สามารถนำความรู้ด้านวิศวกรรมก่อสร้างไปประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อการวางแผนและบริหารเวลา เงิน ทรัพยากร และคุณภาพในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไปประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและนวัตกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง  ปกติ 138 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง  สหกิจศึกษา 138 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 2-3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ปกติ 92 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)