มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม  หรือ ภาควิชา IM ย่อมาจาก Industrial Management  เป็นภาควิชาที่บูรณาการวิศวกรรมอุตสาหการเข้ากับศาสตร์ด้านการจัดการ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจระบบการจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การวางแผนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต   การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research), การควบคุมคุณภาพ (Quality Control), การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการซ่อมบำรุง (Maintenance Management)  โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  การประกอบอาชีพมื่อสำเร็จการศึกษา เช่น ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกรฝ่ายคุณภาพ วิศวกรฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์  วิศวกรซ่อมบำรุง    

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 145 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 ปี ต่อเนื่อง

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
การจัดการอุตสาหกรรม ปกติ 83 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท
การจัดการอุตสาหกรรม ภาคสมทบ 83 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

29,000 บาท