มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภายใต้คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย และอื่น ๆ โดยเน้นการปฏิบัติในทุกรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้ รวมถึงการฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเองได้ และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่รองรับเพียงพอต่อการเรียนรู้
 

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 129 หน่วยกิต 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 87 หน่วยกิต 19,000 บาท (ประมาณ)