มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
 
คณะบริหารธุรกิจ หรือรู้จักในนาม FBA ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในการพัฒนากำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรม ทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวัดในแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม โดยจัดการเรียนการสอนทั้งเชิงทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เช่น การขับรถโฟลค์ลิฟท์ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เป็นต้น รวมถึงมุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนรู้จากคณะบริหารธุรกิจไปต่อยอดเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพสากลต่าง ๆ ได้

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งที่กรุงเทพฯ (อาคาร 52 ชั้น 4) และวิทยาเขตระยอง (เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง) นำทีมโดยคณบดี ศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ 
 

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ภาคปกติ 133 หน่วยกิต

จ-ศ (09:00 – 16:00 น.)

170,000 บาท/
หลักสูตร(โดยประมาณ)
สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ 133 หน่วยกิต

จ-ศ (09:00 – 16:00 น.)

170,000 บาท/
หลักสูตร(โดยประมาณ)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ 133 หน่วยกิต

จ-ศ (09:00 – 16:00 น.)

170,000 บาท/
หลักสูตร(โดยประมาณ)


หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคปกติ 36 หน่วยกิต

จ-ศ (09:00 – 16:00 น.)

140,000 บาท/
หลักสูตร(โดยประมาณ)
สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต

จ-ศ (18:00 – 21:00 น.)

140,000 บาท/
หลักสูตร(โดยประมาณ)
สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต

ส-อา (09:00 – 17:00 น.)

200,000 บาท/
หลักสูตร(โดยประมาณ)
สาขาการบัญชี -

-

-


หลักสูตรปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 54 หน่วยกิต

ส-อา (09:00 – 17:00 น.)

600,000 บาท/หลักสูตร
(โดยประมาณ)

ทุนการศึกษา
     คณะบริหารธุรกิจ สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีละ 600,000 บาท