มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี เนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะแบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ว่าด้วยการวิเคราะห์ และพิจารณาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ให้มีรูปแบบสอดรับกับแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้เข้าถึงสาเหตุและต้นตอของปัญหาภายในกระบวนการเป็นหลักจากภาคอุตสาหกรรม (Outcome-Based Education (OBE)) นักศึกษาจะคุ้นเคยกับวิธีการสอน และรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผ่านระบบมัลติมิเดีย เครือข่ายอินเตอร์เนทกับห้องเรียนเสมือนจริง ผ่านครุภัณฑ์ทางการศึกษา 23 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี ในหลักสูตรที่มีการรับรองจากสภาวิศวกร (พ.ศ. 2557-2561) ควบคู่กับการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมแบบจำลอง และระบบสั่งการแบบควบคุมอัตโนมัติ ผ่านซอฟต์แวร์จำลอง (Computer aided software engineering tools) ที่มีการใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำมาช่วยจัดการกับปัญหาทางวิศวกรรมออกแบบเบื้องต้นเชิงหลักการ (Conceptual design) ปัญหาทางด้านพลศาสตร์ของไหล (Fluid dynamics) ไปสู่การหาสภาวะดำเนินปฏิกิริยาที่เหมาะสม (Process optimization) เป็นต้น

ในส่วนของประสบการณ์ภาคสนาม (โครงการสหกิจศึกษา) นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการรับมือกับปัญหา หรือช่วยวิเคราะห์ที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน สถานประกอบการทางอุตสาหกรรมเคมี (Upstream and downstream industries) หรือบริษัทที่ข้องเกี่ยวทางด้านวิศวกรรมเคมี ภายใต้สถานการณ์จริง อย่างน้อยเป็นเวลา 4 เดือน โดยมีการกำกับดูแลจากวิศวกรพี่เลี้ยง กับภาระงานประจำที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเขียนรายงานสรุปการทำงาน และผลการประเมินของตัวนักศึกษาเอก ก่อนจบการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี ภาคปกติ 148 หน่วยกิต (สหกิจศึกษา)

จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)