มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่นานาชาติ ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาตรีควบโท (4+1 ปี) สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่นานาชาติ ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาตรีควบโท (4+1 ปี) สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ  
 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาตรีควบโท (4+1 ปี) ได้แก่

สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ