มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ข่าวรับสมัครนักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (โท - เอก)
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (โท - เอก)
News Date21 มกราคม 2563

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (โท - เอก)
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
เรียนที่ มจพ.กรุงเทพฯ
 

รับสมัครช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 62 - 10 กุมภาพันธ์ 2563


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนวันเสาร์
1. S-MBR (ทำวิทยานิพนธ์) ภาคพิเศษ แผน ก.ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)
2. X-MBR (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ภาคพิเศษ แผน ข. (โครงการพัฒนาผู้บริหาร) ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)
*ทั้ง 2 หลักสูตร ระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เรียนวันอาทิตย์
X-DBR (ทำวิทยานิพนธ์) ภาคพิเศษ แบบ 2.1
(โครงการพัฒนาผู้บริหาร)
ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท - เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร - ระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี

สมัครออนไลน์ คลิก : www.glad.admission.kmutnb.ac.th


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3804, 3808 หรือ 3818