มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขยายการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
News Date24 พฤษภาคม 2562

💥มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขยายเวลาการรับสมัครทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย และทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563

คณาจารย์ และนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่จัดเตรียมตามแบบฟอร์ม/รูปแบบ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชุด พร้อมบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

🔽โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://stri.kmutnb.ac.th หัวข้อ ข่าวสาร > ทุนภายใน)