มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ขอเชิญนักวิจัย มจพ. สมัครเพื่อรับ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2565
News Date14 มกราคม 2565

ขอเชิญนักวิจัย มจพ. สมัครเพื่อรับ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2565 จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลละ 100,000 บาท และเกียรติบัตร

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านพื้นฐานที่มีคุณภาพดีและเผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยผู้เสนอควรจะเป็นผู้วิจัยหลัก (major contributor)
- เป็นผู้ที่ทำการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง
- มีคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://promotion-scitec.or.th/youngsciaward.htm