มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการบริหารการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย D.Y. Patil University ประเทศอินเดีย
News Date17 มกราคม 2566
สถาบันการบริหารการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย D.Y. Patil University ประเทศอินเดีย มีความประสงค์ทำความร่วมมือทางวิชาการและข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารอินเดียนานาชาติ อาหารไทย และเบอเกอรี่

ข่าวโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ