มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับเสนอชื่อผู้แทนไทยเข้ารับรางวัล ASPIRE Prize ประจำปี 2565
News Date28 เมษายน 2565
สำนักงานเลขาธิการเอเปค จะมอบรางวัล ASPIRE Prize ประจำปี 2565 ให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นพลเมืองในเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ซึ่งมีผลงานทางวิทยาศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ และได้ร่วมการทำวิจัยหรือตีพิมพ์บทความทางวิชาการกับสมาชิกในเขตเศรษฐกิจเอเปค จำนวนเขตเศรษฐกิจละ 1 คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล สามารถส่งหลักฐานการสมัครมายังศูนย์ความร่วมมือนานาชาติภายในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565