มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ Stependium Hungaricum โดยรัฐบาลฮังการี
News Date03 ธันวาคม 2564
รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stependium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศกษาในประเทศฮังการี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือมีสัญชาติไทย และเกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2557 หมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2565

ข้อมูลข่าวโดย ธรรมปพน บุญทัน
(ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)