มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์โครงการ 2024 HIP Halla International Pioneer Program ณ Halla University ประเทศเกาหลี
News Date30 เมษายน 2567
Summer Session 
2024 HIP Halla International Pioneer Program 
at Halla University, South Korea
เปิดรับสมัครผู้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน 
คอรส์แลกเปลี่ยนระยะสั้น 3 สัปดาห์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอื่นๆ โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม)

--------------------------------------------------------------------

Schedule:
Flight Take Off from Thailand: June 27, 2024
Arrival: June 28, 2024
Departure from South Korea: July 20, 2024
Apply Now: https://forms.gle/y2DnRa2tSDNYKXv38
Application Deadline: May 12, 2024 
/ Interview May 13, 2024 / Announcement May 17, 2024

--------------------------------------------------------------------

Activity
- Korean language courses (basic and intermediate level): 3 credits
-Field trips to HL Global R&D Center, Samyang Foods, HL Klemove, etc.
- Special lecture on Korean economic development history
- Optional activities: Mt. Chiak Climbing, Mt. Sogeum Bridge Razor Show
- Tae Kwon Do / Korean Cooking class and cultural programs