มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
News Date30 มีนาคม 2564
รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
☺ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th หรือ shorturl.at/fpAGY
☺ ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/)
☺ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และสำนักวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS และส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://stri.kmutnb.ac.th/.../news4/533-kmutnb-fund-2565