มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วช. เปิดรับผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2566
News Date31 พฤษภาคม 2565

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผ่านเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ใน 4 ประเภทรางวัล  ได้แก่ 

1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  เป็นนักวิจัยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่น ที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม และเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น ๆ โดยผลงานวิจัย สร้างคุณูปการ และเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สังคม และ เชิงนโยบาย อย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้ 
 

2) รางวัลผลงานวิจัย ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นผลงานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ เว้นแต่จะได้ทำการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจาก เรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องจนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษา และวิจัยเพิ่มเติมจากเดิมเท่านั้น เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ทำในประเทศไทย หรืออาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดที่ทำในต่างประเทศ ผลงานวิจัยนั้นต้อง เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งนี้คณะผู้วิจัยอาจมีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วมด้วยก็ได้ แต่ผู้เสนอขอรับรางวัลจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีสัญชาติไทย และเป็นผู้วิจัยหลัก เป็นผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพสูง ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีความชัดเจน และ เป็นผลงานวิจัยที่สำเร็จสมบูรณ์ เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ วช. โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการ และนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้จริง โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 

3) รางวัลวิทยานิพนธ์ เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย เป็นวิทยานิพนธ์ ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (ซึ่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่มแ ละได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้วย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ที่เหมาะสมยิ่ง มีความชัดเจน และต้องมีศักยภาพสูงต่อการนำไปใช้ในอนาคต เป็นผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์ และได้รับการเผยแพร่ หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับการเผยแพร่แน่นอน ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยวารสารนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่ อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุม ทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการ และนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

4) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่าง ๆ ที่ดีเด่น และพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ผู้ประดิษฐ์ต้องมีสัญชาติไทย แต่ในกรณีดำเนินการประดิษฐ์คิดค้นเป็นคณะหัวหน้าผู้ประดิษฐ์ต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งอาจมีชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมทำการประดิษฐ์คิดค้นด้วยก็ได้เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มและความเพียรพยายาม ของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ทรัพยากรที่ใช้ในการประดิษฐ์ คิดค้นส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศไทย มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ/หรือการพัฒนาประเทศ มีคุณค่าทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนา ไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ 
 

ผู้สนใจเสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

ดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ ที่ https://bit.ly/3xa72cx