มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
เปิดรับสมัครทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564
News Date27 มีนาคม 2563

 รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร

 

ประเภททุน

Required input

Required output

Budget (Baht)

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (NEW)

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

 • ไม่เคยได้รับทุนวิจัยที่ตนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อน

 • สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/ตีพิมพ์บทความวิจัยใน Scopus

 • สายสังคมและมนุษยศาสตร์ ตีพิมพ์บทความวิจัยใน TCI กลุ่ม 1

 • หรือ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

ไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE)

จะประกาศรับสมัครทุนอีกครั้งในภายหลัง

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (KNOW)

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

 • เคยมีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author

 1. บทความวิจัยในฐานข้อมูล SCI จำนวน 1 เรื่อง

 2. บทความวิจัยในฐานข้อมูล SCI จำนวน 2 เรื่อง

 3. บทความวิจัยในฐานข้อมูล SCI จำนวน 3 เรื่อง

 1. 150,000 บาท

 2. 300,000 บาท

 3. 450,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ (SUP)

 • เป็นพนักงานหรือข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป

 • ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

 • ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานประจำของตนเอง หรือพัฒนามหาวิทยาลัย หรือ

 • นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

 • ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

 • สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

ไม่เกิน 60,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th หรือ http://bit.ly/2EV4Fix

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/) โดยแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมกับประวัตินักวิจัยในระบบ DRMS ให้เรียบร้อย (ไม่ต้องส่ง hard copy) และส่งไฟล์สแกนบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS ที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไฟล์สกุล .pdf จำนวน 1 ไฟล์) ส่งมาที่อีเมล tanapon.n@stri.kmutnb.ac.th (ไม่ต้องส่ง hard copy) และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารได้ทุกฉบับ

*** หัวหน้าโครงการ สามารถสมัครขอรับทุนได้จำนวน 1 โครงการ เท่านั้น ***

 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และสำนักวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS และส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัดมาทางอีเมล ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 

ขั้นตอน

ทุนรุ่นใหม่

ทุนขับเคลื่อนฯ

ทุนพัฒนา
องค์ความรู้ฯ

ทุนสายสนับสนุน

 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

23 มี.ค. 63

23 มี.ค. 63

23 มี.ค. 63

23 มี.ค. 63

 1. ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS)

1 เม.ย. – 15 พ.ค. 63

1 เม.ย. – 15 พ.ค. 63

1 เม.ย. – 15 พ.ค. 63

1 เม.ย. – 15 พ.ค. 63

 1. ปิดรับข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS

15 พ.ค. 63

15 พ.ค. 63

15 พ.ค. 63

15 พ.ค. 63

 1. ประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ

18 พ.ค.–17 ก.ค. 63

18 พ.ค.–17 ก.ค. 63

18 พ.ค.–17 ก.ค. 63

18 พ.ค.–17 ก.ค. 63

 1. รับรองผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ

17 – 21 ส.ค. 63

17 – 21 ส.ค. 63

17 – 21 ส.ค. 63

17 – 21 ส.ค. 63

 1. ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน

1 ก.ย. 63

1 ก.ย. 63

1 ก.ย. 63

1 ก.ย. 63

 1. ทำสัญญารับทุน/เริ่มโครงการ

1 ต.ค. 63

1 ต.ค. 63

1 ต.ค. 63

1 ต.ค. 63

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน : http://bit.ly/2EV4Fix