มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559 (2560)
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559 (2560)
News Date09 พฤศจิกายน 2560
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559(2560)
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  
  1. H.E. Dr. h. c. Peter Prügel ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  2. Univ. Prof. Dr. –Ing. habil. Lothar Kroll ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
  3. Dr. h. c. Chen Bin ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
  4.  
 ในปีนี้มีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่วงเช้าและช่วงบ่ายทั้งสิ้น 4,879 คน  โดยมี ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กราบบังคมทูล พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เฝ้าฯ รับเสด็จ
          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า “การงานทุกอย่างของคนเรานั้น บางครั้งอาจจะทำได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด แต่บางคราวก็อาจจะมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นได้บ้างเป็นธรรมดา  ด้วยเหตุนี้ ทุกคนที่ทำงานร่วมกัน จึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลงานที่ทำ ว่ามีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ และเกิดขึ้นที่ส่วนใดขั้นตอนใด  เพื่อจะได้ปฏิบัติแก้ไขให้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ลุกลามบานปลาย สร้างความเสียหายให้แก่งานมากขึ้นไปอีก ข้อสำคัญในการแก้ปัญหา ทุกคนจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้หนักแน่นมั่นคงและเที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเองหรือเพ่งโทษผู้อื่น แล้วพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและรอบด้าน จนเห็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และหาวิธีปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในฐานะที่บัณฑิตต้องออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงชอบที่จะทำความเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหาร่วมกันให้ทราบชัด และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
 
 
รุ่งนภา/ข่าว