มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > แถลงผลการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (START UP) ต้นแบบธุรกิจ ยุค 4.0
แถลงผลการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (START UP) ต้นแบบธุรกิจ ยุค 4.0
News Date02 ตุลาคม 2560
แถลงผลการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ต้นแบบธุรกิจ ยุค 4.0
รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซ้ายมือ คนที่ 2) ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซ้ายมือ)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ คุณลักขณา ตั้งจิตนบ (ขาวมือคนที่ 2) ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ปฏิบัติงานฝ่ายติดตามและประเมินผลงานติดตามและประเมินผลคลัสเตอร์  ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคุณอนวัช ญาณรัตน์ (ขวามือ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพราะและพัฒนานวัตกรรม SMEs เกษตร ผู้แทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up)  ปี 2560  ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย  เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  และการออกร้าน Start-Up Market Fair  นำนวัตกรรมหลาย ๆ อย่างนำมาแสดงเป็นการทดสอบตลาดของผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 บูธ  การดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจสามารถเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 2,184 ราย พร้อมทั้งสนับสนุนการเขียนแผนธุรกิจและยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,019 ราย ซึ่งมีการบ่มเพราะเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 618 ราย และกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมด้านการทดสอบตลาด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 ราย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
 

ขวัญฤทัย ข่าว