มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ร่วมจัดงาน “การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (24 Hours of Innovation Thailand)”
มจพ. ร่วมจัดงาน “การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (24 Hours of Innovation Thailand)”
News Date13 กันยายน 2560
มจพ. ร่วมจัดงาน “การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (24 Hours of Innovation Thailand)”
ผศ.ดร กุศล  พิมาพันธุ์ศรี  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทาง มจพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KX) และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรม "การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (24 Hours of Innovation Thailand)" ในวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ อาคาร KX (The Knowledge Exchange) ใกล้สถานี BTS วงเวียนใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นนวัตกร และความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ให้สามารถตอบโจทย์หรือปัญหาที่มีอยู่จริงในอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อเปิดเวทีใหักับผู้ประกอบการในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการต่อยอดผลที่ได้รับจากการแข่งขันไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งาน  รายการ Thailand Today สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ นางกุสุมา โยธาสมุทธ  ได้เชิญสัมภาษณ์ หัวข้อ “การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (24 Hours of Innovation Thailand) ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ  (NBT World) ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30oน. ติดตามและรับชมกันได้กับการประชาสัมพันธ์การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง
การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมงนั้น เริ่มต้นมาจากสถาบันเทคโนโลยี ESTIA (École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées) เมือง Bidart ประเทศฝรั่งเศส โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “Les 24h de l’innovation” หรือ “24 Hours of Innovation” จากนั้น สถาบันเทคโนโลยี ÉTS (École de Technologie Supérieure) เมือง Montreal ประเทศแคนาดา นำแนวคิดนี้มาจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วโลกจาก 5 ทวีป มากกว่า 1,000 คน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือความท้าทายโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยโจทย์นั้นมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล ภาคประชาชน หรือจากองค์กรต่าง ๆ
การจัดกิจกรรม “การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง” เป็นการแข่งขันระดับประเทศครั้งแรกในเมืองไทย โดยมีนักศีกษาเข้าร่วมจากทั่วประเทศ โดยโจทย์การแข่งขันจะมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานนั้นสามารถให้โจทย์หรือปัญหาสำหรับการแข่งขันได้มากกว่า 1 โจทย์ โดยมีค่าสนับสนุนกิจกรรม 30,000 บาทต่อโจทย์ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อกิจกรรมการแข่งขัน และเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน โดยหน่วยงานจะได้รับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์ตั้งพื้น (X-Stand) ในกิจกรรมการแข่งขัน และรูปโลโก้ของหน่วยงานจะได้ลงประกาศในเว็บไซต์ 24 Hours of Innovation Thailand ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมอย่างเป็นทางการ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจะเป็นสิทธิร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ให้โจทย์และทีมนักศึกษาผู้แก้ไขโจทย์
            "การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง" เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ให้การสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) เป็น โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ซึ่งสอดรับคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21  กิจกรรม “การแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง” เป็นกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตและนักศึกษาให้มีทักษะด้านนวัตกรรม และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม เป็นการนำปัญหา โจทย์ หรือความต้องการจากหน่วยงานต่าง ๆ มาท้าทายให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ แก้ไขและนำเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรมภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการจะมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และสามารถนำไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ในอนาคต
กฎกติกาการแข่งขัน  ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทีมละไม่เกิน 8 คน โดยแต่ละทีมจะได้รับโจทย์จากผู้จัดงานพร้อม ๆ กัน และเริ่มแข่งขันเวลา 11:00 น. ในวันที่ 16 กันยายน 2560 และแต่ละทีมจะต้องเลือกโจทย์ภายในเวลาที่กำหนด โดยแต่ละทีมจะต้องแก้ปัญหา พัฒนาไอเดีย รูปแบบ ระบบ หรือโมเดล และนำเสนอ Solution หรือ Innovation พร้อมส่งไฟล์นำเสนอผลงานภายในเวลา 11:00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2560
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
       https://www.facebook.com/24hinnovationth
      http://www.24hinnovationthailand.com
*               24hinnoth@gmail.com
 

ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ