มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > คณะสถาปัตย์ มจพ. โชว์ความสำเร็จสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยีเ
คณะสถาปัตย์ มจพ. โชว์ความสำเร็จสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้า
News Date11 กันยายน 2560
คณะสถาปัตย์ มจพ. โชว์ความสำเร็จสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้า
 
เมื่อวันที่ 7 กันายน 2560 อาจารย์สุเทพ จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยนางแน่งน้อย เวทยพงษ์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยโครงการนี้เป็นการปฎิบัติตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลในการสร้างรายได้เข้าประเทศด้วยการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยนชั้น 9  โรงแรมเซนทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลี่ยน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดราชบุรี
และจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีมูลค่าเพิ่ม พัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีอาชีพที่ยั่งยืน และสร้างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเซรามิก ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้
สนับสนุนเงินวิจัย คณะผู้รับการสนับสนุนประกอบด้วย นายสุเทพ   จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประธานที่ปรึกษา ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.สมใจ มะหมีน ดร.วทัญญ์ บุญสอน นายศุภกร กันตาโพธิ์ นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ อริสรา ทิพย์รัตน์ และตัวแทนนักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะฯ
              นางแน่งน้อย  เวทยพงษ์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกของกลุ่มอาเชี่ยนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV  ซึ่งได้แก่กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม  แหล่งผลิตเซรามิกใหญ่ๆของไทยมีอยู่ 3 จังหวัดคือลำปาง ราชบุรีและสมุทรสาครซึ่งเป็นแหล่งเก่าแก่ดั้งเดิมของอุตสาหกรรมเซรามิกไทย  โครงการนี้มีอายุ 10 เดือนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2560 ในเดือนพฤศจิกายน2559 จนถึงเดือนกันยายน 2560  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการในภาคกลางที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสาครนั้นมีโรงงานผู้ผลิตร่วมโครงการรวม 23 ราย โครงการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ประเมินแล้วว่าประสบความสำเร็จจะทำให้อุตสาหกรรมเซรามิกของไทยสามารถเพิ่มยอดการส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ปัจจุบันตลาดใหญ่ของเซรามิกไทยอยู่ที่สหราชอาณาจักรและประชาคมยุโรป  รองลงมาก็คือกลุ่มอาเชี่ยนโดยเฉพาะ CLMV  มียอดส่งออกปีละ 790 ถึง 800 ล้านดอลล่าร์อเมริกันหรือ 26,400 ล้านบาท  นอกจากนี้ไทยยังนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกในบางประเภทจากต่างประเทศปีละ 500 ล้านดอลล่าร์อเมริกันหรือ 16,500 ล้านบาท การพัฒนาเซรามิกไทยประเภทถ้วย ชาม โอ่งมังกรของราชบุรี  แก้วน้ำ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน หากโรงงานผู้ผลิตเซรามิกมีความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว อุตสาหกรรมนี้ก็จะเติบโตเป็นมูลค่าของการส่งออกมากขึ้น
              อาจารย์สุเทพ จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กล่าวว่า ผลจากการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกเพื่อการสงออกของผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคกลางนั้น ทำให้ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดด้านเทคนิค วิธีการ องค์ความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมถึงการออกแบบและการทำตลาดของอุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และที่สำคัญเป็นโครงการที่บูรณาการระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี กับผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเซรามิกกลุ่มจังหวัดภาคกลางสามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบและลวดลายใหม่ๆ ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างกันเพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออกของประเทศมากยิ่งขึ้น
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย หัวหน้าผิดชอบโครงการ เสริมว่า เป็นการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ เทคนิค วิธีการมาถ่ายทอด แก่ผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคนิค วิธีการมาพัฒนาด้านการออกแบบและกระบวนการผลิต สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์นั้นๆ มากยิ่งขึ้น ในการดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางในครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาครมีการพัฒนารูปแบบและลวดลายใหม่ๆอย่างเห็นได้ชัด และมีความเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการเซรามิกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของทั้งสองจังหวัดจะมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีการออกแบบเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดเพื่อการส่งออกได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น
        ทางด้านกระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ คณะผู้รับการสนับสนุนได้จัดอบรมให้กับผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับการหารือความเป็นไปได้ในด้านการพัฒนาให้คำปรึกษา รวมถึงการออกแบบ และการทำตลาดของอุตสาหกรรมเซรามิกโดยวิธีการนำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในโครงการไปทำการตลาดจำนวน 2 ครั้งได้แก่ งาน BIG-BIH และงาน ASEANCERAMIC  ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งบางกลุ่มได้รับการสั่งผลงานในช่วงเวลา 2 เดือนเป็นเงิน 1 ล้านบาท ส่งผลให้เห็นว่าเกิดการต่อยอดการพัฒนา ที่ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และที่สำคัญเป็นโครงการมีการบูรณาการระหว่างผลิตภัณฑ์โอ่งมังกรของจังหวัดราชบุรี กับผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเบญจรงค์ของจังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเซรามิกกลุ่มจังหวัดภาคกลาง สามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบและลวดลายใหม่ๆ ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างกันเพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออกของประเทศมากยิ่งขึ้น อาจารย์ ดร.สมใจ มะหมี กล่าว
            งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เป็นงานที่ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาเซรามิก ยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต และการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่สอดรับกับวิถีไทย  สามารถสร้างอาชีพที่ยั่งยืน และสร้างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคส่วนต่างๆ อย่างรอบด้านที่จะนำความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปต่อยอดพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการเองให้เกิดความโดดเด่น ต่างแตก สร้างตลาดใหม่ๆ  ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเซรามิกของประเทศไทย
 
ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ