มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > รองผู้ว่าฯ ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะแบบผสมผสานและเสวนาพิเศษ ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง
รองผู้ว่าฯ ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะแบบผสมผสานและเสวนาพิเศษ ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง
News Date08 กันยายน 2560
รองผู้ว่าฯ ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะแบบผสมผสานและเสวนาพิเศษ ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน เวลา 10.00 น. คุณมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคุณปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา โครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสานและเสวนาพิเศษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กล่าวรายงานการดำเนินโครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน “Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow ขยะเป็นศูนย์ เริ่มต้นที่มือเรา” ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำ มจพ. วิทยาเขตระยอง ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดและร่วมฟังการเสวนา 
เวลา 10.30 น. ได้มีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการขยะในยุคThailand 4.0” โดยมี คุณมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คุณปิยะ  ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด และรองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มจพ. เป็นวิทยากรในการเสวนาพิเศษ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชคณา และเยี่ยมชมสถานีโซลาร์ฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้โครงการการจัดการขยะแบบผสมผสาน และสถานีรวบรวมขยะรีไซเคิล 
 
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง    กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีบุคลากรและนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามากกว่า 5,000 คน ส่งผลให้มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งตามวีการจัดการขยะที่เหมาะสมได้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และขยะที่เผาไหม้ได้ เพื่อให้เกิดการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยให้มีความยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) วิทยาเขตจึงมีแนวทางจัดการขยะภายใต้แนวคิด “Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow ขยะเป็นศูนย์ เริ่มต้นที่เมือเรา” โดยส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ตามหลักการ 3Rs คือ การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) จึงได้สร้างระบบต้นแบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน (Integrated Solid Waste Management) ขึ้น ได้แก่
  • ชุดถังคัดแยกขยะ Smatr Trash Bin เพื่อคัดแยกของเสียตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจริงในวิทยาเขต
  • ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดินจากขยะอินทรีย์
  • รวมถึงต้นแบบเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ
โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบุคลากรภายในวิทยาเขต และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและชุมชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
การสัมมนาในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150-200 ท่าน ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและผู้นำท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
 
รุ่งนภา/ข่าว
 
อัมพร/ถ่ายภาพ