มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ผลการประกวด KMUTNB Invention & Innovation 2017
ผลการประกวด KMUTNB Invention & Innovation 2017
News Date04 กันยายน 2560
ผลการประกวด KMUTNB Invention & Innovation 2017
          สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม KMUTNB Invention & Innovation 2017 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมประดู่แดง และลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 
ประเภทนักศึกษา
               รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง ระบบช่วยนำทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม นายวรุฒ กฤษรุ่งเรือง และนายสิทธิศรณ์ เกษรสมบูรณ์ (ที่ปรึกษา) ดร.สรเดช ครุฑจ้อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและได้รับรางวัลพิเศษ จากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, คณบดีคณะศิลป์ศาสตร์ประยุกต์และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ชุดนอลเทอร์มอลพลาสม่าเพื่อบำบัดอนุภาคฝุ่นละอองและเขม่าควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซล นายธีรพงษ์ เอี่ยมชีรางกูร (ที่ปรึกษา) ผศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย และ อ.สัก สิทธิชมภู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง ระบบตรวจจับผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องสงสัยที่พกพาอาวุธโดยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบฝังตัวของนายอภิชาติ ศิลป์ศานต์พิศุทธิ์   (ที่ปรึกษา) ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับการล้มโดยใช้ ESP8266 และอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว นายกิตติ์รวี ศิวัฒน์กิตติสุข และ นายเจษฎา งาเนียม (ที่ปรึกษา) ดร.ดนุชา ประเสริฐสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานเรื่อง การสร้างพื้นผิวขยายสัญญาณรามานแบบโครงสร้าง 3D-Reusable SERs โดยการประยุกต์ใช้ Zinc sheet สร้างเป็นแม่แบบ ZnO Nanorod Hexagonal โดยกระบวนการ Hydrothermal ของนางสาวพชรมณฑ์ สมบูรณ์ศักดิ์ศรี (ที่ปรึกษา) ผศ.ดร.วันทนา เกิดนิยม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ประเภทโครงงาน Start up
             รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง แอพพลิเคชั่นหาคนแชร์ค่าแท๊กซี่ นายจตุพร หงษ์เวียง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง Fresh-CoCo นายณัฐนันต์ ทองสาย นางสาวอนุธิดา คำมี นางสาวทัตทิมา จันทร์มณี นางสาวสมรรัตน์ พลวัตพริสร นายสิวชัย จุ้ยสร้อย นายธนากร ปิยะอภินันท์ นายกฤตานนท์ มีภู่ นายพีร์ เรียนทัพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง เดอะแมทชีนเนอรี่แพลทฟอร์มสำหรับธุรกิจเครื่องจักรมือสอง นางสาวขัตติยา สุรสิทธิ์ นางสาวนิจนันท์ ชูรอด นางสาวเกวริน อินทรวิเชียร นางสาวปาณิศา แซ่ฉั่ว อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม ประเภทบุคลากร 
              รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์แก้วน้ำอัจฉริยะ Rinn อาจารย์ ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง รถขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อการขนถ่ายวัสดุแบบชุดขับสองล้ออิสระ อาจารย์พชร จุ้ยพลอย  คณะวิศวกรรมศาสตร์
              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ระบบการวิเคราะห์กิจกรรมที่ปลอดภัยภายในบ้านของผู้สูงวัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรทุกๆ ท่านที่ได้รับรางวัล ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 
 
พัทธนันท์/ข่าว