มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > กองคลังกับหน่วยตรวจสอบฯ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย เงินทุนหมุนเวียน
กองคลังกับหน่วยตรวจสอบฯ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย เงินทุนหมุนเวียน
News Date30 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  กองคลัง ร่วมกับ หน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. จัดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย เงินทุนหมุนเวียน ให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติด้านการยืมเงิน การควบคุมเงินทุนหมุนเวียน และระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบฯ  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มจพ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีคุณสุธาสินี บุญประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน สังกัดกองคลัง  คุณทิพยวัลย์ ศรีพนม และคุณอรรถพล สงฆรักษ์ นักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน และคุณปรารถนา ธุปสมุทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองส่งเสริมวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ตามแนวทาง   การปฏิบัติงาน ในวันและเวลาดังกล่าว    
 
 
นางวชิราภรณ์  นามวงศ์  / ข่าว