มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดค่ายกิจกรรมหุ่นยนต์ MBot
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดค่ายกิจกรรมหุ่นยนต์ MBot
News Date30 สิงหาคม 2560
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดค่ายกิจกรรมหุ่นยนต์ MBot
          รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว และ อ.ดร.สันติ หุตะมาน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) จัดค่ายกิจกรรมหุ่นยนต์ MBot ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเศก วัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะการนำความรู้จากการเรียนในภาคทฤษฎีซึ่งสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) ในการจัดค่ายกิจกรรมมี อาจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว อาจารย์ ธาริณี ทองเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์ และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นทีมงานให้การอบรมค่ายกิจกรรมแก่น้องๆ นักเรียนของโรงเรียนทวีธาภิเศกด้วย โดยกิจกรรมในค่ายประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ การอบรมในภาคทฤษฎี ได้แก่ 1. การสอนการประกอบหุ่นยนต์ 2. การเขียนโปรแกรมเพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เดินไปตามเส้นทาง และในส่วนของภาคปฏิบัติ ได้แก่ การทดสอบการบังคับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามที่ได้เขียนโปรแกรมควบคุมไว้ ทั้งนี้เพื่อนำผลการทดสอบกลับมาปรับปรุงแก้ไข ในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ MBot ได้จัดให้มีการแข่งขันกันของนักเรียนที่เข้าโครงการนี้ ซึ่งนักเรียนทุกคนตื่นเต้นและสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ อีกทั้งได้ประโยชน์จากการได้ลงฝึกปฏิบัติการสอนงานจริงของนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการนำเอาทฤษฎีมาผสมผสานการปฏิบัติ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์ของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560
พัทธนันท์/ข่าว