มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > เดินเรื่องด้วยภาพ... มจพ.ไหว้ครู ประจำปี 2560
เดินเรื่องด้วยภาพ... มจพ.ไหว้ครู ประจำปี 2560
News Date29 สิงหาคม 2560

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา  ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี วันที่  24 สิงหาคม 2560 มจพ. กรุงเทพฯ และวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มจพ. วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบัน อันจะเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมต่อไป  ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่
           ศ.ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน  อธิการบดี  ประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 มจพ. ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559  ในระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี   ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละคณะ  จำนวน 13 ราย
           ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   มอบโล่และเกียรติบัตร ผู้นำนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2559 ในการอุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน จำนวน 11 ราย
อาจารย์รักนรินทร์  แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  ให้เกียรติมอบรางวัลการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  การประกวดพานไหว้ครู ในครั้งนี้มีรางวัล 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
ประเภทสวยงาม
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่     - ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่  สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สภานักศึกษา                     
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชา วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่  โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลเกียรติยศ ประเภทสวยงาม
รางวัลเกียรติยศ  ได้แก่  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ)
 

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ