มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > คณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มจพ.
คณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มจพ.
News Date21 สิงหาคม 2560
คณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มจพ.
          ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมาธิการการการศึกษาและการกีฬา ประธานอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการผลิต การพัฒนาและมาตราฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและระบบการบริหารจัดการ การอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดการเรียนการสอนของคณะ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะผู้บริหารทั้ง มจพ. และคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่แนวทางการผลิต และการพัฒนามาตราฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
พัทธนันท์/ข่าว
ประจักษ์เวช สมเกษ/ภาพ