มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > กองกลาง สนอ.มจพ.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการออกเลขที่ หนังสือราชการออนไลน์
กองกลาง สนอ.มจพ.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการออกเลขที่ หนังสือราชการออนไลน์
News Date17 สิงหาคม 2560
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการออกเลขที่ หนังสือราชการออนไลน์ 
อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ระบบบริหารจัดการออกเลขที่ หนังสือราชการออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของทุกส่วนงานได้นำไปปฏิบัติในการออกเลขที่หนังสือราชการ จัดเก็บ รวบรวมและสืบค้นเลขที่หนังสือราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ ทั้งในคอมพิวเตอร์และ smart phone สามารถออกเลขที่จากส่วนงานได้ทันที เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน หลังเวลาราชการและลดเวลาการติดต่อประสานงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจากกองส่งเสริมวิชาการ นางสาวปรารถนา ธูปสมุทร เป็นผู้มีความรู้และชำนาญในการใช้ฐานข้อมูล หนังสือราชการออนไลน์ โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานและบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ภาพ