มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ระยอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 156 จำนวน 1 อัตรา
มจพ. ระยอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 156 จำนวน 1 อัตรา
News Date09 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 156 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
  1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  3.  คุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หรือสาขาฟิสิกประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4.  ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
  5.  มีประสบการณ์การสอนทางทฤษฎี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6.  มีประสบการณ์ทำงานวิจัยหรืองานวิจัยภายใต้วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ใช้กับสาขาทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน การจัดการพลังงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นที่เทียบเท่า
  7.  ผู้สมัครต้องเตรียมตัวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
    - ให้ผู้สมัครเตรียมการสอนเพื่อสาธิตการสอนในหัวข้อ งานและพลังงาน หรือสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
    - นำเสนอหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว ที่เคยทำในช่วงที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เวลาในการบรรยาย 20 นาที
  1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด
3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 
ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ ศูนย์ประสานงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 ห้อง 1005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 1145 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร 062-3289727 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ